top of page

Regulamin 48. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„Jesienna Chryzantema”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Celem Konkursu jest promocja twórczości poetyckiej, pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,  umożliwienie debiutu poetyckiego

1.2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku

2. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy ukończyli 18 rok życia

2.2. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi

i nienagradzanymi w innych konkursach (również internetowych) 

2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3 wierszy

 w 3 egzemplarzach opatrzonych słownym godłem – pseudonimem

Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym słownym godłem-pseudonimem z informacją o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 dot. przetwarzania danych osobowych)

(JURORZY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRACAĆ BĘDĄ NA UTWORY ZORIENTOWANE METAFIZYCZNIE, STANOWIĄCE WYRAZ POSZUKIWANIA TREŚCI I WARTOŚCI WYKRACZAJĄCYCH POZA TO, CO MATERIALNE I DOTYKALNE, ORAZ ODCZYTYWANIA W RZECZYWISTOŚCI WIDZIALNEJ ZNAKÓW WYŻSZEGO PORZĄDKU).

2.5. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim

2.6. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu

2.7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów

2.8. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas gali finałowej (w innym przypadku nagroda zostanie rozdzielona między pozostałymi przybyłymi na galę finałową laureatami)

3. Termin nadsyłania prac

3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 1 października 2022 r. ( liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”

4. Wyłonienie Laureatów Konkursu

4.1. Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora

4.2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie

wręczenia nagród i wyróżnień

4.3. Ponadto przyznana będzie nagroda specjalna: za wiersz poświęcony Prymasowi Polski

ks. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

5. Postanowienia Końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktów regulaminu

5.3. Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 roku

6. Deklaracje

6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu „Jesienna Chryzantema”

6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu

 

Sekretariat konkursu:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Oddział w Płocku

ul. Kazimierza Wielkiego 11 lokal 21

09-400 Płock

tel. 783 981 861

e-mail: plock@civitaschristiana.pl

 

Załącznik do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”

miejscowość i data………………………
Ja niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

  • Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestnika konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok 21 w Płocku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w konkursie

  • Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o przysługującym mi prawie dostępu do :

  1. Swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok 21 w Płocku

  2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych narusza przepisy o chronię danych osobowych.

  3. Wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do przeprowadzania Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema” organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok 21 w Płocku

(Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.).

  • Niniejszym wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy wyłącznie promocji i reklamy Konkursu, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie i jego przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych w związku z Konkursem zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i tzw. publikacje elektroniczne.

  • Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema” i akceptuję jego postanowienia.

Data                                                                                                               

 Czytelny podpis

bottom of page