top of page

Regulamin 50. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

Jesienna Chryzantema

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Celem Konkursu jest promocja twórczości poetyckiej, pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,  umożliwienie debiutu poetyckiego

1.2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku

2. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy ukończyli 18 rok życia

2.2. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach (również internetowych) 

2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych słownym godłem – pseudonimem.

Do koperty z  pracami należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym słownym godłem-pseudonimem z informacją o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 dot. przetwarzania danych osobowych)

JURORZY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRACAĆ BĘDĄ NA UTWORY ZORIENTOWANE METAFIZYCZNIE, STANOWIĄCE WYRAZ POSZUKIWANIA TREŚCI I WARTOŚCI WYKRACZAJĄCYCH POZA TO, CO MATERIALNE I DOTYKALNE, ORAZ ODCZYTYWANIA W RZECZYWISTOŚCI WIDZIALNEJ ZNAKÓW WYŻSZEGO PORZĄDKU

2.5. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim

2.6. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu

2.7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów

2.8. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas gali finałowej (w innym przypadku nagroda finansowa zostanie rozdzielona między pozostałymi przybyłymi na galę finałową laureatami)

3. Termin nadsyłania prac

3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 23 września 2024 r. ( liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”

4. Wyłonienie Laureatów Konkursu

4.1. Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora

4.2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień

4.3. Ponadto przyznana będzie nagroda specjalna: za wiersz poświęcony Bł. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

5. Postanowienia Końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktów regulaminu

5.3. Finał Konkursu odbędzie się 30 listopada 2024 roku o godz. 16.00 w Płocku

 

6. Deklaracje

6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu „Jesienna Chryzantema”

6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu

 

Sekretariat konkursu:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Oddział w Płocku

ul. Kazimierza Wielkiego 11 lokal 21

09-400 Płock

tel. 783 981 861

e-mail: plock@civitaschristiana.pl

bottom of page