top of page

Załącznik nr 1 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”

miejscowość i data………………………


Ja niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

  • Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestnika konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok 21 w Płocku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w konkursie

  • Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o przysługującym mi prawie dostępu do :

  1. swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok 21 w Płocku

  2. wniesienia skargi do RODO gdy uznam, iż przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych narusza przepisy o chronię danych osobowych.

  3. wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do przeprowadzania Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema” organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok 21 w Płocku

  • Niniejszym wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy wyłącznie promocji i reklamy Konkursu, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie i jego przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych w związku z Konkursem
    zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i tzw. publikacje elektroniczne.

  • Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema” i akceptuję jego postanowienia*.

* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez jej opiekuna prawnego.

Data                                                                                                                 Czytelny podpis

                                                                                                                                                                                            

bottom of page